Centrum voľného času, Ilava

Centrum voľného času, Ilava

Farská 84/5
01901 Ilava
IČO: 36128562

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Ilava

 

VÍTAME VÁS NA NAŠICH STRÁNKACH

Hlavná činnosť ....

 

Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovnú, vzdelávaciu , záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roku, vrátane prázdnin.

Úlohou zaradenia je:

- usmerňovať a uspokojovať rozvoj záujmov detí, mládeže a ich rodičov,
- vytvárať podmienky pre rozvoj schopností v praktickej činnosti,
- podporovať návyky účelného využívania voľného času,
- motivovať mladých ľudí k sebarealizácii a k harmonickému rozvoju bez ohľadu na sociálne postavenie, materinský jazyk či farbu pleti,
- poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou školským zariadeniam, občianskym združeniam, a ďalším právnickým, alebo fyzickým osobám, ktoré o spoluprácu požiadajú, alebo sa vzájomne dohodnú.

Dôraz kladieme na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno - patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, rozvoj informačných a poradenských služieb pre deti a mládež, vytváranie predpokladu pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov v záujme účinného napĺňania miestnej i regionálnej politiky voči mladej generácii.

Kde nás nájdete?

Zobrazit